Online plus

INTERVIEW - Vladimir Rebić, zamenik Načelnika Uprave saobraćajne policije

Psihološki efekat kazne presudan

Zadovoljni postignutim, ali stremimo ka boljem - tako bi najkraće mogao da se opiše stav Uprave saobraćajne policije o efektima postignutim tokom prvih godinu dana primene novog Zakona o bezbednosti saobraćaja. O postignutim rezultatima, planovima za budućnost i o mnogim drugim stvarima koje se tiču saobraćaja, veoma otvoreno i opširno smo razgovarali sa Vladimirom Rebićem, zamenikom Načelnika Uprave saobraćajne policije MUP-a Srbije


Gospodine Rebiću, prošlo je godinu dana od kako se primenjuje novi ZOBS. Šta kažu statistički podaci, kada se upoređuju prošla i ova godina, o broju saobraćajnih nezgoda, poginulih i povređenih osoba u njima?
- Činjenica je da statistika jasno ukazuje da je broj saobraćajnih nezgoda smanjen za 28 posto, kao i da je broj poginulih smanjen za 20 a povređenih lica za 13 posto, što pokazuje da se stanje bezbednosti u saobraćaju dosta popravilo, kada se poredi sa prethodnom godinom, a i prethodna godina je bila dosta povoljnija u poređenju sa, da ih tako nazovem, "kritičnim godinama" kao što su 2005. i 2006. godina. Uprava saobraćajne policije u tom smislu može samo da izrazi zadovoljstvo, pre svega zbog činjenice da je oko 160 lica manje poginulo u saobraćajnim nesrećama u Srbiji u poređenju sa istim periodom prošle godine, odnosno, da je broj povređenih manji za gotovo 3.000. To su svakako brojke koje nas raduju, ali mi ne možemo da budemo zadovoljni time, dokle god postoje stradanja na putevima, pogotovo u obimu koji je dosta viši nego što je to slučaj u najrezvijenijim zemljama. Možda je nerealno da se mi poredimo sa Holandijom, Danskom i Britanijom, gde je stopa smrtnosti u saobraćajnim nesrećama najniža, ali nam je svakako cilj da ih po tom pitanju dostignemo. Što se tiče materijalne štete pričinjene u saobraćajnim nezgodama, ona je teško procenjiv faktor, pošto vrednost materijalne štete, kada se radi o našim statističkim podacima, na licu mesta procenjuje policijski službenik, odnosno lice koje vrši uviđaj, i veoma teško je proceniti kolika je stvarna materijalna šteta. Materijalna šteta pričinjena u saobraćajnim nezgodama svakako nije zanemarljiva, ali je za nas neuporedivo veće bogatstvo činjenica da je smanjen broj lica poginulih u saobraćajnim nesrećama.

Može li da se kaže da je jedan od uzroka za sve što ste do sada pomenuli i povećan stepen opšte discipline vozača u saobraćaju, od trenutka donošenja novog Zakona ?
- Naš je utisak, da je za ovu prvu godinu od kada je novi ZOBS na snazi, psihološki uticaj donošenja novih propisa na građane bio presudan, što pre svega možemo da zahvalimo medijima, koji su još od septembra prošle godine, počeli da građane pripremaju na novi Zakon i da ih upoznaju sa novim saobraćajnim propisima. Njih nema puno, ali se mnogo pričalo o novom sistemu kažnjavanja vozača i o novim merama za otkrivanje prekršaja, najavljivane su nove procedure za obuku vozača, i sve je to uticalo da se neka od novih pravila urežu u svest građana, i da građani, posebno u početnom periodu od momenta primene novog ZOBS-a, u mnogo većoj meri poštuju saobraćajne propise nego što je to bio slučaj ranije. Da bi se takvo stanje održalo, da bi se zadržao trend poboljšanja, i da bi se napravio veći pomak ka bezbednijem saobraćaju u Srbiji, neophodno je da uspostave još mnogi faktori, a ne samo da saobraćajna policija radi svoj posao, odnosno ono za šta je Zakonom opredeljena. Mi smatramo da smo dobro radili, možda je mišljenje nekih da je moglo i bolje i da nismo radili dobro, ali stoji činjenica da je u ovoj prvoj godini, osim medija koji su mnogo doprineli, najveći udeo u poboljšanju bezbednosti na putevima u Srbiji dala upravo saobraćajna policija svojim aktivnostima, odnosno ispunjavanjem uloge koju nam Zakon daje, a to je neposredna kontrola i regulisanje saobraćaja.

Koliko je po Vašem mišljenju, pooštrena kaznena politika, koja je predviđena novim ZOBS-om, uticala na vozače?
- Svakako da je uticala. Kao ilustraciju, reći ću vam da je 2002. godine, višestruko povećanje kazni koje su bile predviđene tada važećim Zakonom o osnovama bezbednosti u saobraćaju, samo po sebi doprinelo smanjenju broja poginulih u saobraćajnim nezgodama za skoro 30 posto, otprilike kao ove godine. To jasno ukazuje da je psihološki efekat zaprećene kazne kod građana u tom trenutku izazvao promenu u ponašanju u saobraćaju. Slična stvar se desila i ove godine - sama priča o tome da su kazne povećane, da postoje kazneni poeni, da se predviđa drugi načini otkrivanja prekršaja, a tu pre svega mislim na video nadzor, je uticala na to da građani u znatnijoj meri poštuju saobraćajne propise. Da li će se taj trend nastaviti i poboljšati, to osim saobraćajne policije zavisi i od sudija za prekršaje i od još nekih činilaca. Naš čovek je "osetljiv" na udarac po džepu, ali je veoma važno da plaćanje kazne, kada građanin dobije pravosnažnu presudu od sudije za prekršaje da je dužan da plati kaznu zbog kršenja saobraćajnih propisa, bude izvesno. Izvesnost od plaćanja kazne mora da bude realna: dokle god u svesti građana bude postojala misao da možda mogu da izbegnu plaćanje kazne na ovaj ili onaj način, do tada nećemo imati do kraja uređen sistem.

Sa jedne strane imamo vozače i pravosuđe, sa druge strane imamo saobraćajne policajce. Da li se saobraćajci po novom Zakonu osećaju zaštićenijim, sa jačom zakonskom zaleđinom u nastupu prema vozačima?
- Neki građani su u prethodnom periodu, zbog mnogih faktora, među kojima su i sporost administracije, odnosno sporost rešavanja slučajeva, i mali stepen izvesnosti naplate kazne, imali utisak da saobraćajni policajac, kao predstavnik države, nije tako "važan" i da može da se "eskivira" na različite načine, pa su neretko bili i bahati, a bilo je i slučajeva da su napadali saobraćajne policajce. Novi Zakon jeste u određenoj meri omogućio da saobraćajac bude zaštićeniji, bezbedniji u obavljanju svog posla, pre svega propisivanjem da je vozaču zabranjeno da izlazi iz vozila dok mu to saobraćajac ne omogući. Tu se mislilo na bezbednost saobraćajaca, ali je pomenuta odredba usmerena i na bezbednost vozača, koji izlaskom iz vozila može da u opasnost dovede sebe, saobraćajca i druge učesnike u saobraćaju.

Da bi zaštita saobraćajaca, u raznim mogućim oblicima, u obavljanju dužnosti bila do kraja provedena, pored pravne regulative, neophodna su i određena tehnička sredstva. Koliko se na polju tehničke opremljenosti saobraćajne policije postiglo do sada?
- Ova prva godina primene ZOBS-a je baza da se nešto revolucionarno desi u Srbiji po tom pitanju, pošto je Zakon propisao obavezu da se 52,5 posto od naplaćenih novčanih kazni za saobraćajne prekršaje uloži u opremanje saobraćajne policije, i taj novac ne može, sve kada bi i hteli, da se uloži u nešto drugo. To pre svega u narednom periodu podrazumeva opremanje adekvatnim vozilima, koja će imati uređaje za dokumentovanje kako samog prekršaja, tako i komunikacije između saobraćajaca i vozača. Mi se nadamo da bi ovime trebalo da bude iskorenjena, ili barem smanjena na najmanju moguću meru mogućnost korupcije, a sa druge strane, tako će biti obezbeđeni adekvatni dokazi. Mnogo postupaka saobraćajnih prekršaja se ne procesuira na adekvatan način ili se sporo rešavaju zato što saobraćajna policija nije u mogućnosti da pribavi adekvatan dokaz - da li je vozač bio vezan ili ne, da li se nepropisno prestrojio, da li je prošao kroz crveno svetlo i tako dalje. Namera je da u sledećoj godini sva vozila koja nabavimo budu opremljena pomenutim uređajima, a pošto će jasno biti propisana i procedura postupanja saobraćajaca, uz adekvatan video i foto zapis, procesuiranje saobraćajnih prekršaja kod sudija za prekršaje će biti u mnogome olakšano.
Situacija je već ove godine, što se tiče naše tehničke opremljenosti, bolja nego do sada, jer su ove godine određena novčana sredstva od stigla do nas, i upotrebljena su za nabavku nove opreme. Zahvaljujući tome, praktično smo skoro do kraja iz upotrebe izbacili radarske uređaje koji nemaju mogućnost dokumentovanja, i to iz dva razloga: najpre da bi sudijama za prekršaje mogli da prezentujemo adekvatne dokaze, a drugi je razlog da bi sprečili mogućnost korupcije. Uređaji koje smo nabavili beleže sve događaje koje saobraćajac snima, i on ne može da briše snimljeni materijal, odnosno, ukoliko izbriše fotografiju, u memoriji ostaje trag da je nešto brisano, čime se odmah sugeriše da je učinio nešto što nije smeo, pošto mora da pravda svako "okidanje" uređaja.

Evropske integracije su donele dosta izmena u radu i ovlašćenjima saobraćajne policije. Tako na primer, u zemljama EU detaljnu, nenajavljenu kontrolu teretnih vozila u saobraćaju obavlja posebna služba (u Nemačkoj se zove BAG) sastavljena od visokoobrazovanih policajaca, saobraćajnih inženjera, ekologa, tehnologa i carinika. Da li je takav model primenjiljv i kod nas?
- Bili smo u studijskoj poseti u Nemačkoj, i imao sam priliku da vidim, kao i da prisustvujem kontroli o kojoj govorite. Oni skrenu teretno vozilo na neki parking ili odmorište, gde ne ugrožavaju saobraćaj, i vrše detaljnu kontrolu iz više aspekata. U ovom trenutku nije realno da se nešto slično primeni i kod nas, ali idemo u tom smeru. Uprava saobraćajne policije je u postupku nabavke vaga, koje će biti u vlasništvu saobraćajne policije, i koje će da omoguće adekvatno brzo merenje osovinskog opterećenja, čime praktično štitimo puteve i ono što rade putari na revitalizaciji putne mreže u Srbiji. U budućnosti, saobraćajna policija će svakako da se razvija u pravcu da kontrole teretnih vozila obavljaju timovi visokostručnih kadrova, sastavljeni od više članova, pre svega zbog brže i adekvatnije kontrole, ako i sprečavanja korupcije. U tom smislu smo već preduzeli neke korake - ove godine smo školovali, odnosno privodimo kraju školovanje oko hiljadu policijskih službenika za kontrolu vozila koja imaju digitalne tahografe. Nadamo se da će u dogledno vreme gotovo svaki saobraćajac u Srbiji biti obučen za takvu kontrolu, kao i da će naša kontrola biti priznata u zemljama EU.

U zemljama EU policija rigiroznije nastupa prema prekršiocima saobraćajnih propisa, naročito kada su u pitanju gruba i teška kršenja zakona i propisa. Koliko je tako nešto primenjljivo kod nas?
- Moram da se vratim na početak, i na priču o tome da su građani ranije imali osećaj da saobraćajci nisu važni, da može da ih se zaobiđe, da ih se potplati, a bilo je i slučajeva fizičkih napada na njih, cepanja zapisnika pa i povređivanja saobraćajaca dok su na dužnosti, od strane građana. Upravo zbog toga, da bi se takve stvari eliminisale koliko je to god više moguće, potrebni su nam uređaji za dokumentovanje. Oni će, uz već postojeća pravila ponašanja saobraćajaca prema građanima, koja propisuje i ZOBS ali i naši pravilnici, u mnogome da smanje kako mogućnost mita i korupcije (za to su uvek potrebne dve strane) tako i mogućnost bahatog i arogantnog postupanja građana prema saobraćajcima, ali i obrnuto.
U zemljama EU policajci verovatno jesu zaštićeniji u obavljanju svoje dužnosti, ali je po meni to pre svega refleks pravosuđa. Ukoliko pravosuđe dovoljno štiti policijskog službenika, građani ne mogu da budu bahati prema njima. Ukoliko se adekvatno izriču i izvršavaju sankcije za građanina koji neće da se zaustavi na znak policajca, ili ga na bilo koji drugi način ometa u obavljanju dužnosti, onda će građani dobro da razmisle o svom ponašanju prema saobraćajcima, a tada je sasvim svejedno da li je saobraćajni prekršaj lakši ili teži.

Posmatrano sa aspekta ekologije, naročito imajući u vidu da su takvi zahtevi od strane EU prema nama sve strožiji i sve češći, koliko ste u stanju da stanete na put vozačima čija vozila zagađuju okolinu neuporedivo više nego što je dozvoljeno?
- To je veoma sporno pitanje, pre svega iz socijalnog i ekonomskog ugla posmatrano. ZOBS propisuje obavezu kontrole da li vozila ispunjavaju ekološke uslove, odnosno, koliko zagađuju vazduh. Međutim, ukoliko bi saobraćajna policija u ovom trenutku nabavila uređaje neophodne za takvu kontrolu, koje trenutno nemamo, i počela rigorozno da kontroliše koliko vozila zagađuju životnu okolinu, bojim se da bi u jednom trenutku veći deo vozila, možda čak i policijskih među njima, bio isključen iz saobraćaja jer ne ispunjavaju propisane ekološke norme. To je veoma ozbiljno pitanje, koje treba sistemski i sistematski, na nivou države da se rešava, jer je tu prisutan socijalni aspekat. Zamislite da sada odjednom presečemo i kažemo od danas milion ili dva miliona vozila ne može da se registruje, a time i koristi, jer ne ispunjava ekološke norme? Najrealnije rešenje tog problema je da država napravi neki program putem koga će to pitanje da se reši u narednih 5 ili 10 godina. Najlakše je doneti propis i reći od danas ovo može ili ne može. Propis koji 70 ili 80 posto građana dobrovoljno ne poštuje, je neprimenjljiv propis. Primer radi, u zemljama EU se emisija izduvnih gasova vozila proizvedena pre 1980. godine ne utvrdjuje, a u Srbiji broj ovakvih vozila je znatan.

Saobraćajna policija je samo jedan deo MUP-a. Kakva je vaša saradnja sa ostalim delovima Ministarstva, ali i sa carinom, graničnom policijom, saobraćajnim inspektorima, komunalnom policijom, parking servisima, AMSS-om i drugim institucijama?
- Što se tiče te bazične saradnje, podatke koji su iz naše nadležnosti i koje druge službe i institucije traže od nas, mi svakako prosleđujemo, i tu nema nikakvog spora. Sa Carinom bi trebalo da imamo najtešnju saradnju sa obzirom na činjenicu da se šverc robe najčešče obavlja na putevima, i da se, osim na graničnim prelazima, tu najlakše otkriva. Drugo pitanje su carinski prekršaji, odnosno, upravljanje vozilima koja su registrovana u inostranstvu, i tu imamo određenih problema - ne u smislu saradnje sa Carinom, vec zbog određene nepreciznosti važećih propisa, pre svega carinskog Zakona, odnosno, pitanja šta se smatra carinskim prekršajem. U tom smislu možda postoji mogućnost za poboljšanje saradnje, premda se saradnja u tom pogledu najviše odvija na lokalnom nivou.
Ako posmatramo saradnju saobraćajne policije i Parking servisa, pošto policija nema sopstvena vozila za uklanjanje nepropisno parkiranih vozila, najčešće koristimo vozila koja su u vlasništvu komunalnih službi, odnosno Parking servisa.
O saradnji sa Komunalnom policijom je za sada rano da se bilo šta kaže, pošto je Komunalna policija tek nedavno formirana - mi smo pružali podršku dok su bili u postupku osnivanja, kadrovi Komunalne policije se edukuju pod okriljem MUP-a.
Sa AMSS-om imamo najintenzivniju saradnju, pošto oni dugo postoje, kao i mi - može da se kaže da smo zajedno "odrastali", a imamo i zajednički interes, da obezbedimo i informišemo građane u saobraćaju. Naš deo je bezbednost, a AMSS informiše građane, tako da je saradnja između nas i AMSS neprekidna - ako se desi neka nezgoda koja uzrokuje zastoj ili prekid saobraćaja, mi obaveštavano AMSS a oni vozače, i obrnuto, ako oni prvi saznaju, oni javljaju nama a dalje sve ide uhodanim tokom.
Saobraćajne inspekcije imaju specifičnu situaciju - po važećim propisima, onaj ko upravlja putem opredeljuje koja vozila mogu da prolaze njime, a mi smo u obavezi da poštujemo postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Kada dobijemo signale, načešće od građana ali i od lokalnih saobraćajnih inspekcija, da se vozila, a to su uglavnom kamioni, kreću putevima kuda ne bi smeli (najčešće da bi izbegli plaćanja putarine), mi onda intenzivnije upućujemo patrole na te lokacije da bi to proverili. Sa Ministarstvom za infrastrukturu, odnosno sa njihovom saobraćajnom inspekcijom imamo veoma dobru saradnju - pošto njhovi inspektori nemaju ovlašćenje za upotrebu mera fizičke prinude, vrlo često im asistiramo kada su u kontroli ili kada sprovode mere iz njihove nadležnosti. Takođe smo uključeni i u tim koji je formiran na nivou Srbije, a koji se bavi sprečavanjem "sive ekonomije", odnosno izbegavanjem pravila koja se odnose na drumski prevoz robe i putnika.

Srbija se nalazi na dva važna saobraćajna koridora, i zahvaljujući toj činjenici, u letnjim mesecima smo svedoci velikih gužvi, mnogo ljudi iz inostranstva automobilima i kamionima prolazi kroz našu zemlju, uglavnom koristeći autoputeve. Kakva su Vaša iskustva sa ljudima iz drugih zemalja, mislimo tu pre svega na njihovu saobraćajnu kulturu?
- Interes Srbije jeste da privuče što veći broj vozača da prođe kroz našu zemlju, naravno, iz ekonomskih razloga. Naša je obaveza da od trenutka ulaska u našu zemlju tim ljudimo omogućimo bezbedne uslove za vožnju. Da bi izbegli sve neželjene situacije kojih je prethodnih godina bilo, uz veliku pomoć AMSS-a, mi smo pokušali da eliminišemo subjekte koji neopravdanim i opasnim sredstvima izazivaju potencijalne kvarove na vozilima - bacanjem raznih predmeta na put ili namernim kvarenjem vozila presecanjem instalacija dok su na nekim odmorištima ili parkinzima. Da bi takve pojave sprečili, naši pripadnici obezbeđuju parkinge i odmorišta, i tako se brinemo da ti "divlji" prevoznici ne zarađuju na tuđoj nesreći.
Pretpostavljam da i vi znate da smo na autoputu zabranili stacionarne kontrole, ne može više da se desi da saobraćajac istrčava na pola autoputa da bi zaustavio vozilo, sada se to rešava policijskim presretačima. Na nekim delovima povremeno preusmeravamo vozila radi planiranih kontrola, uglavnom se radi o vožnji pod dejstvom alkohola, i naravno, tu je stacionarna kontrola merenja brzine kojom se vozila kreću na autoputu, ali se to radi uglavnom sa nadvožnjaka ili nekih proširenja puta, bez zaustavljanja vozila. Vozače koji su znatno prekoračili dozvoljenu brzinu (naravno da to ne činimo sa vozačima koji su vozili 121 km/h tamo gde je ograničenje 120 km/h) zaustavljamo na naplatnim rampama, jer je tamo bezbedno da se to učini. Ukoliko vozač ne veruje u snimak koji mu predočimo, ima mogućnost da se vrati do mesta gde je snimak napravljen (ukoliko je u pitanju stranac, oduzima se putna isprava), ali većina njih ne osporava snimke. Ako je u pitanju manji prekršaj, daje mu se zapisnik sa uplatnicom da ode u najbližu poštu ili banku da uplati, a ako je veći prekršaj, odvodi se kod sudije za prekršaje (ovo se odnosi na strance).

Već godinama unazad svedoci smo lepe akcije koju u septembru mesecu provodi saobraćajna policija, kada posebnu pažnju posvećujete bezbednosti đaka prvaka u saobraćaju. Prema vašim saznanjima, kakvi su efekti te akcije, koliko je to doprinelo smanjenju broja nezgoda kod najmlađih školaraca?
- U pravu ste, tu akciju provodimo već dosta godina, i praksa je do sada pokazala da je septembar mesec, kada je reč o mališanima, najbezbedniji mesec za njih u saobraćaju, kada se poredi sa ostalim školskim mesecima. Pojava uniformisanog pripadnika policije kod tih je mališana izuzetno dobro prihvaćena, i mi sve te godine unazad, tokom septembra imamo saobraćajce u zonama škola, koji kontrolišu brzinu kretanja vozila, nepropuštanje pešaka, crveno svetlo na semaforu, interventno regulišu saobraćaj i tako dalje. Pored toga, u školama držimo predavanja prvacima, upoznajemo ih sa osnovnim pravilima bezbednosti saobraćaja i sa saobraćajnim znacima, ali moram da kažem da bi naši napori na tom polju dali još bolji rezultat, kada bi se i roditelji više uključili u edukaciju dece o saobraćaju. Roditelji treba da shvate da su oni u tom procesu edukacije važniji i od nas, i od učitelja i nastavnika te dečice, i da svojim ličnim primerom najviše mogu da doprinesu da deca usvoje pravila ponašanja u saobraćaju.

Od 1. januara 2011. godine bi trebalo da dobijemo nove vozačke dozvole, nove saobraćajne dozvole, nove registarske tablice. Koliko će to konkretno da znači saobraćajnoj policiji, kakav će uticaj da ima na Vaš svakodnevni rad?
- Područje na kome će najviše da se oseti značaj novih registarskih tablica jeste video nadzor. Nove tablice će biti znatno čitljivije da tako kažem, pošto će biti boljih reflektivnih svojstava, što će znatno da doprinese pouzdanosti utvrđivanja prekršioca, a time će biti i olakšano procesuiranje prekršaja. Što se tiče novih dozvola, one bi trebalo da budu kompatibilnije sa evropskim, odnosno, naše baze podataka će biti kompatibilnije sa bazama podataka zemalja EU. Sama vozačka dozvola će zbog svog izgleda i sadržine biti prihvatljivija u inostranstvu (u postupku su procedure priznavanja naših dozvola u inostranstvu - sa Italijom je skoro završeno), što će našim vozačima koji rade u inostranstvu u mnogome da olakša život, jer više neće morati da menjaju dozvole.
Kada se radi o, da tako kažem, proverljivosti tih novih dokumenata, nadam se da će ona u 2011. biti podignuta na najviši mogući nivo, jer zajedno sa našom Upravom za informacione tehnologije planiramo nabavku čitača, koji će omogućiti da saobraćajni policajci u kontroli veoma brzo mogu da dobiju sve relevantne podatke o vozaču i vozilu. Planirano je da se tokom sledeće i 2012. godine, zajedno sa uvođenjem registarskih nalepnica, nabave i čitači koji će moći da očitaju podatke sa nalepnice (da li je vozilo registrovano ili mu je istekla registracija) bez zaustavljanja vozila, što će u mnogome da smanji, odnosno skoro da ukine one rutinske kontrole kada se vozači zaustavljaju da bi se proverilo da li im je istekla registracija. Kada to zaživi, neće biti razloga da zaustavljamo vozila ako se na način kako sam opisao utvrdi da je vozilo registrovano, ako vozač nije prekoračio dozvoljenu brzinu, ako je vezao pojas, ne razgovara mobilnim telefonom dok vozi i tako dalje. Ostaće jedino namenske kontrole vozača kada je u pitanju alkohol, psihoaktivne supstance, i kontrole teretnih vozila o kojima smo već pričali. Kada sve to profunkcioniše, to će biti procedura koja je usklađena sa zemljama EU, a osnovna ideja svega toga jeste da neko ko pređe iz Mađarske u Srbiju, po pitanjima o kojima smo sada pričali, ne primeti da je prešao granicu.

Novi ZOBS se primenjuje već skoro godinu dana. Da li se prema Vašim saznanjima odnos na relaciji vozači - saobraćajci izmenio na bolje? Da li vozači mogu u većoj meri nego što je to ranije bio slučaj da u saobraćajcima vide zaštitnike i saradnike na istom zadatku - bezbednom saobraćaju?
- To bih ja voleo da čujem od vas kao učesnika u saobraćaju, jer naša ideja jeste bila i još uvek je da tu napravimo pozitivan pomak, da građani izmene svoj stav prema saobraćajnoj policiji, da shvate da smo tu da bi zaštitili njihova prava koja proističu iz Zakona, da omogućimo onom ko želi da poštuje saobraćajne propise da to i čini u punom obimu. Naš je cilj da rad saobraćajne policije učinimo što je moguće objektivnijim, da sklonimo saobraćajce sa ulica i puteva gde to nije neophodno, i da se sve dokumentuje putem video nadzora - kako prekršaji tako i postupanje saobraćajaca u vršenju dužnosti i komunikaciji sa vozačima. To će nemerljivo da pomogne i u smanjenju bilo kakve mogućnosti mita i korupcije, i da tako, između ostalog, dokažemo da smo transparentni u radu.
Tokom prethodne dve godine proveli smo jedan projekat, koji je po mom mišljenju, možda i najveći pomak saobraćajne policije: opredelili smo oko 2.000 mesta u Srbiji gde policijski službenici mogu da kontrolišu brzinu vozila, i tačno se zna gde su ta mesta. Ona su određena na osnovu bezbednosne problematike - to su mesta gde je moguće postići veće brzine, a te veće brzine direktno utiču na nebezbedno ponašanje vozača. Onda smo odredili proceduru zaustavljanja vozača i odredili da to bude na mestima gde ima dovoljno prostora da vozač koji je zaustavljen ne remeti saobraćaj i da ne izlaže opasnosti sebe, saobraćajca i druge učesnike u saobraćaju.
U dogovoru sa upravljačima puteva cemo postaviti saobraćajnu signalizaciju, znak "radarska kontrola" da građani znaju gde se kontroliše brzina. Mi svakako želimo da se to zna, i na našem veb sajtu objavljujemo koja su to mesta.

Često pominjemo video nadzor - da li će cela Srbija da bude pokrivena njime?
- Moj odgovor je da, u planu je da bude tako, ali ako me pitate kada će to da bude, to već ne mogu da znam. To naravno zavisi od sredstava, koja su opredeljena između ostalog i Zakonom o obaveznom osiguranju od autoodgovornosti, koji predviđa obavezu osiguravajućih društava da pet godina izdvajaju 1,2 posto od naplaćene premije osiguranja za tu svrhu. Dosta toga zavisi i od lokalnih samouprava, kojima se vraća jedan deo sredstava od naplaćenih kazni, i koje odlučuju na šta će taj novac da se troši. Mi svakako nemamo ništa protiv ako se nešto od toga uloži u nabavku opreme za dokumentovanje prekršaja, tj. video nadzora, što će uz povezivanje sa lokalnom policijskom upravom da rezultira da se saobraćajci manje koriste u neposrednom otkrivanju prekrsaja.

Da li bi ste bili zadovoljni da u godini koja nam predstoji, situacija po pitanju bezbednosti saobraćaja nastavi da se razvija tempom kao što je to bio slučaj u 2010. godini, ili mislite da to može i bolje?
- Mi svakako želimo da bude bolje nego što je to bio slučaj u ovoj godini. Iskustvo drugih zemalja u okruženju ukazuje da je obično prva godina bila veoma dobra, a da je onda neočekivano zabeležen negativan trend u narednoj godini. To je ono što nam se ne dopada, i što ne želimo. Mi ćemo da učinimo sve da nam se tako nešto ne desi, odnosno, da stvari barem zadržimo na nivou iz ove godine. Da bi u tome uspeli, neophodna nam je adekvatna podrška sudija za prekršaje - ukoliko se prekršaji koje smo propisno dokumentovali zaista i procesuiraju. U svakom slučaju je bolje da se manji broj lica prijavi za prekršaje, ali da svi budu kažnjeni jer je nepobitno dokazano da su zaista učinili prekršaj, nego da prijavimo mnogo vozača, a da nam pola od tih slučajeva "padne", bilo zbog naše neadekvatne dokazne dokumentacije ili zbog neažurnosti sudova. Na taj način se pravna norma, koliko god da je dobra sama po sebi, diskredituje, a to nikako nije dobro.

S. Bojkic
S. Banda
4769
Postavljeno: 21.12.2010

Arhiva: Online plus

Rubrika: Online plus
Postavljeno: 16.10.2018

Vienna Classic days 2018
Tekst sa video prilogom!

„Vienna Classic days“, jedan od najvećih skupova starovremenskih vozila, ove godine okupio je rekordnih 200 automobila. Po već poznatom scenariju, zborno mesto bilo je ispred gradske kuće u Beču. Sve je počelo u petak kada se vozio noćni reli „Sundown Trophy“, subota je bila rezervisna za vožnju po itinereru duž istorijskih ruta glavnog grada Austrije, kao i koleketivnu okupaciju centralne sobraćajnice „Ring-s trasse“, dok je nedelja tradicionalno rezervisana za opuštenu varijatu oldtajmer piknika kraj Dunava


Rubrika: Online plus
Postavljeno: 22.06.2018

Range Rover, Rolls Roys, Audi, Maserati, Ferrari...

Koji su omljeni automobili poznatih fudbalera i šta voze najbolji od njih? U slavu Svetskog prvenstva koje se ovih dana održava u Rusiji, pišemo o najboljim modelima najboljih fudbalera današnjice i nekih starih nezaboravnih asova


Rubrika: Online plus
Postavljeno: 11.06.2018

Mercury

Tržište vanbrodskih motora u Srbiji je u usponu. Legendarni Mercury preuzima primat po prodaji a sve u nastojanju da svima dokaže da je neprikosnoven No.1 na vodi


Modeli CR7 Tekst sa video prilogom!

27.05.2018

Šta vozi Papa?

24.05.2018

Revolucija na dva točka i malo elektrike

23.05.2018

VOŽNJA BEZ KAZNI

07.05.2018

Bodo Bušman i Brabus

04.05.2018

UBER

26.04.2018

Vladimir Putin Tekst sa video prilogom!

23.04.2018

Donald Trump

17.04.2018

Elektrifikacija četvorotočkaša

14.03.2018

BMW M5

30.01.2018

Tržište novoregistrovanih vozila u Srbiji 2017

18.01.2018

Tržište novih automobila u Srbiji 2017. po segmentima i modelima

16.01.2018

Premijere 2017.

05.01.2018

Istorija Pinap devojaka

13.12.2017

Obijanje vozila

01.12.2017

Pripremite automobil za zimu

17.11.2017

Pirelli kalendar za 2018. godinu

14.11.2017

Superautomobili 1993

23.10.2017

Sukob Škode i VW-a

18.10.2017

Tržište novih vozila u prva tri kvartala 2017. godine

10.10.2017

Obavezna oprema

30.09.2017

Saloni automobila

11.09.2017

Električni automobili u Srbiji

17.08.2017

Infiniti Prototype 9 Concept

16.08.2017

Automobilizam pre Velikog rata u SAD

12.08.2017

Peugeot 308 Cup

07.08.2017

Type R danas proslavlja 25 godina svog postojanja

27.07.2017

Opel Insignia GSi

26.07.2017

Električni automobili

12.07.2017

Pred vratima ozbiljnog tržišta automobila

12.07.2017

Renaultov električni trio Tekst sa video prilogom!

06.07.2017

Hyundai N Performance Tekst sa video prilogom!

04.07.2017

BMW X3 – treća generacija Tekst sa video prilogom!

30.06.2017

Bezbednost saobraćaja Tekst sa video prilogom!

22.06.2017

Lamborghini Huracan Performante

09.06.2017

Poseta Hyundaijevoj fabrici u Nošovicama Tekst sa video prilogom!

03.06.2017

Top 5 TV emisija o automobilima

31.05.2017

Niki Hejden

25.05.2017

Tržište polovnjaka april 2017.

19.05.2017

Ferućo Lamborgini

18.05.2017

Enco Ferari – čovek koji je ostvario svoj san

13.05.2017

Dream Jet

11.05.2017

Filmovi za ljubitelje automobila 2

04.05.2017

Polovni automobili u 2017.

30.04.2017

Filmovi za ljubitelje automobila

29.04.2017

Barometar PLUS

27.04.2017

Renault Clio by Zoran Kastratović

26.04.2017

Audi RS3 LMS

12.04.2017

Električni automobili

07.04.2017

Porsche Panamera Sport Turismo Tekst sa video prilogom!

06.04.2017

53. Međunarodni sajam automobila i motocikala u Beogradu

01.04.2017

Auto delovi - istraživanje

31.03.2017

Range Rover Velar

29.03.2017

Beograd 2017

28.03.2017

Beograd 2017

25.03.2017

SUV histerija

22.03.2017

Beograd 2017

18.03.2017

Mercedes-Benz G650 Maybach Landaulet

17.03.2017

Izazov Dukat planine Tekst sa video prilogom!

15.03.2017

Najstrašnija reč automobilske industrije

26.02.2017

Tupolev Tu-4

22.02.2017

Ford F-Series slavi 70. rođendan

21.02.2017

Muscle Cars (treći deo)

16.02.2017

Amerika Bomber

15.02.2017

Muscle Cars (drugi deo)

09.02.2017

Muscle Cars (prvi deo)

03.02.2017

2018 Ford Mustang GT

01.02.2017

Zeleni pakao Tekst sa video prilogom!

28.01.2017

Kako će Donald Trump da promeni auto industriju u SAD

26.01.2017

Kia Stinger

25.01.2017

Caproni Ca.60

18.01.2017

Krađa automobila

13.01.2017

Howard Hughes Tekst sa video prilogom!

12.01.2017

ELVIS: Svi kraljevi automobili

08.01.2017

MiG-ova ulica

07.01.2017

10 najčitanijih testova na našem sajtu

31.12.2016

Prekookeanski brodovi

27.12.2016

Tržište polovnih automobila

24.12.2016

O.J. Simpson i Ford Bronco (1993) Tekst sa video prilogom!

22.12.2016

Tehnički pregledi

19.12.2016

Über Amerikanci – 2. deo

15.12.2016

Über Amerikanci – 1. deo

14.12.2016

Kako su uvozni automobili potisli domaće proizvođače na američkom tržištu - 2. deo

07.12.2016

Kako su uvozni automobili potisli domaće proizvođače na američkom tržištu - 1. deo

06.12.2016

Najveće oružje Prvog i Drugog svetskog rata

01.12.2016

Bankrotiranje General Motorsa - II deo

24.11.2016

Bankrotiranje General Motorsa - I deo

23.11.2016

Zimske gume

09.11.2016

Amelia Earhart

18.10.2016

Ram 1500 Rebel TRX Tekst sa video prilogom!

14.10.2016

Brend

11.10.2016

Najveće oružje Sovjetskog Saveza

08.10.2016

Domaće aktuelnosti

05.10.2016

Avro Canada VZ-9 Avrocar

04.10.2016

Genesis

01.10.2016

Čitaoci reporteri

20.09.2016

Leteća Krila

13.09.2016

Chevrolet Malibu

09.09.2016

Panzer VIII Maus

30.08.2016

Bartini Beriev VVA-14

23.08.2016

Fiat 126P na Kubi Tekst sa video prilogom!

19.08.2016

Kamper ili prikolica

30.07.2016

Događaji Tekst sa video prilogom!

06.07.2016

VW Golf GTI Clubsport S

04.07.2016

Ford KA+

02.07.2016

Audi S5

23.06.2016

BMW-ova vizija za naredni vek Tekst sa video prilogom!

20.06.2016

24 časa Le Mana 2016 Tekst sa video prilogom!

20.06.2016

Renault Clio 2017

15.06.2016

Kampovanje prikolicom

11.06.2016

Događaji

24.05.2016

Formula1

10.05.2016

Ayrton Senna (21.3.1960.-1.5.1994.) Tekst sa video prilogom!

30.04.2016

SEAT Ateca

26.03.2016

Audi Q2

18.03.2016

V8 Bandits Tekst sa video prilogom!

17.03.2016

Renault Scenic

09.03.2016

Pagani Huayra BC

25.02.2016

Blic test: Audi Q7 3.0 TDI quattro

23.02.2016

Autonomni automobili

20.02.2016

Najskuplji dizel u regionu

20.02.2016

BMW M2 Coupe Moto GP Safety Car Tekst sa video prilogom!

15.02.2016

Opel Mokka X

12.02.2016

Indija vs Srbija

09.02.2016

Kućni ljubimci Tekst sa video prilogom!

06.02.2016

Land Rover Defender Tekst sa video prilogom!

04.02.2016

Trijumvirat Tekst sa video prilogom!

01.02.2016

Novi Porsche 718 Boxster i 718 Boxster S Tekst sa video prilogom!

30.01.2016

Opel GT Concept

28.01.2016

Ford Focus RS

27.01.2016

Mercedes-Benz E klasa 2017 Tekst sa video prilogom!

12.01.2016

NAIAS 2016

08.01.2016

Istorijat motociklizma Tekst sa video prilogom!

06.01.2016

Trijumvirat Tekst sa video prilogom!

02.01.2016

Najbolje ocenjeni automobili na testovima Vrele Gume Media Sistema 2015.

31.12.2015

Tržište polovnjaka u 2015. godini

30.12.2015

Šampioni aukcija 2015.

26.12.2015

Lancia Ypsilon 2016

24.12.2015

Preporuka stručnjaka

19.12.2015

Trijumvirat: Tekst sa video prilogom!

18.12.2015

Ford Crown Victoria Tekst sa video prilogom!

14.12.2015

Novi Mercedes-Benz E-Klase

12.12.2015

Lotus Exige Sport 350

11.12.2015

Wankel motor - promašaji koji su obećavali Tekst sa video prilogom!

07.12.2015

Prokletstvo Džejmsa Dina Tekst sa video prilogom!

03.12.2015

Honda Civic

01.12.2015

Infiniti QX30

30.11.2015

Fordovi skandali - Priča br. 2 Tekst sa video prilogom!

28.11.2015

Fordovi skandali - Priča br. 1 Tekst sa video prilogom!

27.11.2015

Jeff Gordon

26.11.2015

Šampionat u apsolutnoj kategoriji

20.11.2015

Peugeot 204

13.11.2015

Kako osvojiti američko tržište? Tekst sa video prilogom!

10.11.2015

Rejmond Levi

07.11.2015

Dodge Viper ACR za 2016. godinu Tekst sa video prilogom!

06.11.2015

Metan (CNG)

04.11.2015

Off Road - JEEP Adventure Days/Zlatibor 2015. Tekst sa video prilogom!

30.10.2015

Bloodhound SSC

21.10.2015

Zatamnjivanje stakala

17.10.2015

Opel Astra TCR

16.10.2015

Lada Vesta

14.10.2015

Adria Coral Tekst sa video prilogom!

08.10.2015

VW - Hronika skandala Tekst sa video prilogom!

06.10.2015

O Nedodirljivima sa ilegalnim softverom

03.10.2015

Jaguar F-Pace Tekst sa video prilogom!

29.09.2015

Infiniti Q30

28.09.2015

Novi Renault Megane Tekst sa video prilogom!

26.09.2015

Suzuki Baleno Tekst sa video prilogom!

24.09.2015

Toyota Hilux

23.09.2015

Porsche Mission E Concept Tekst sa video prilogom!

18.09.2015

Formula 1

11.09.2015

Chantilly 2015 Arts & Elagance

09.09.2015

Barnea Collection

08.09.2015

Borgward Isabella

03.09.2015

Formula 1

02.09.2015

Registracija autotomobila

01.09.2015

Steyr 50

27.08.2015

ZENITH 24 sata Elegancije 2015 powered by CHIVAS

27.08.2015

Zaštita automobila od krađe

24.08.2015

Icona Vulcano Titanium Tekst sa video prilogom!

22.08.2015

BMW M4 GTS Tekst sa video prilogom!

21.08.2015

Polovni delovi

18.08.2015

Koenigsegg One:1 Tekst sa video prilogom!

12.08.2015

V12 simfonijom protiv građevinskih mašina Tekst sa video prilogom!

07.08.2015

Subaru

05.08.2015

Pojačana kontrola vezivanja Tekst sa video prilogom!

04.08.2015

Ferrari 488 Spider

03.08.2015

Smart DCT Turbo

01.08.2015

Intervju Zoran Drobnjak

31.07.2015

Statistika

27.07.2015

Ford GT Le Mans 2016 Tekst sa video prilogom!

20.07.2015

Mazda 2 vs Renault Clio

18.07.2015

Rekordi koji će najteže biti oboreni u Formuli 1

17.07.2015

Chevrolet Cruze

11.07.2015

Oldtajmer skupovi

09.07.2015

Renault Talisman

08.07.2015

Poređenje – Audi A4 vs BMW serije 3 vs Mercedes-Benz C klase vs Jaguar XE vs Alfa Romeo Giulia

02.07.2015

Mercedes-Benz A klasa

01.07.2015

Saveti

29.06.2015

Alfa Romeo Giulia

26.06.2015

Peugeot 308 GTi

25.06.2015

Salon aeronautike Paris - Bourget 2015

24.06.2015

Anketa - Euro 4 norma

23.06.2015

Mercedes-Benz GLC

20.06.2015

Mazda CX-3

19.06.2015

Šokantni rezultati naučnog istraživanja

17.06.2015

BMW serije 7

12.06.2015

Pretnje i ucene iz Forda u Srbiji

06.06.2015

BMW X1

05.06.2015

BMW S1000 XR

01.06.2015

Akcija

30.05.2015

Ducati Panigale R

28.05.2015

Fiat Ægea

27.05.2015

Toyota Hilux

23.05.2015

BMW Motorrad na stazama uspeha

19.05.2015

Alfa Romeo

15.05.2015

Novitec Rosso Ferrari California T

14.05.2015

Nautika

13.05.2015

Mercedes-Benz G klase

09.05.2015

Ducati Diavel Titanium

08.05.2015

Volo Auto Museum

06.05.2015

Formula1

02.05.2015

Tailfin

29.04.2015

Formula E

28.04.2015

Peugeot 308 R HYbrid

25.04.2015

Volkswagen C Coupe GTE Concept

24.04.2015

Volkswagen Transporter T6

23.04.2015

Mercedes-Benz Concept GLC Coupe

22.04.2015

Audi Prologue Allroad koncept

18.04.2015

Lamborghini Huracan LP 640-4 Superleggera

16.04.2015

Citroen Aircross Tekst sa video prilogom!

09.04.2015

C.A.M.E.R Mostra Scambia

08.04.2015

Citroen Cactus 1.2 VTi/82 Shine

07.04.2015

Traktori na putu

04.04.2015

Jaguar XF

03.04.2015

Opel Corsa TNG

02.04.2015

McLaren 570S Coupe

01.04.2015

Opel Corsa Turbo

28.03.2015

Mercedes-Benz GLE i Mercedes-AMG GLE63

27.03.2015

Dosije Clarkson

19.03.2015

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake

14.03.2015

Ženeva 2015 - Koncepti

12.03.2015

Audi TT Cup Tekst sa video prilogom!

11.03.2015

Ženeva 2015 - Tuning

10.03.2015

Opel Corsa OPC Tekst sa video prilogom!

07.03.2015

Automobili koji su obeležili sajam u Ženevi

06.03.2015

Audi R8

28.02.2015

Brabus 850 6.0 Biturbo Coupe

24.02.2015

Muzej Tehnike u Beču

21.02.2015

Škoda Superb

19.02.2015

Rinspeed BMW i3 Budii Concept Tekst sa video prilogom!

18.02.2015

Nissan Titan

17.02.2015

Ford Focus RS

09.02.2015

Preliminarni testovi u Herezu, u Španiji

07.02.2015

Zvezde Rétromobile 2015.

06.02.2015

Renault Kadjar

04.02.2015

Hyundai i10 1,2 GLS Premium Tekst sa video prilogom!

28.01.2015

Top 10 kolekcionara među poznatim ličnostima

26.01.2015

Ford GT

21.01.2015

Volkswagen Cross Coupe GTE Concept

20.01.2015

Alfa Romeo 4C Spider

19.01.2015

Ford F150 Raptor

14.01.2015

Dolar i akcize zaustavili pad cena goriva

14.01.2015

Buick Cascada

13.01.2015

Seat Leon ST Cupra

10.01.2015

Želje za 2015.

31.12.2014

Tržište polovnih automobila

25.12.2014

Škoda Superb

23.12.2014

Citroen DS3 i DS4

22.12.2014

Kako je BMW postao „BMW“

18.12.2014

Audi Q7

16.12.2014

Kako nastaju Opel sportski automobili

15.12.2014

Mercedes GLE Coupe

13.12.2014

Volvo XC90 T8

11.12.2014

Saveti stručnjaka

10.12.2014

Fiat 695 Abarth Biposto

09.12.2014

Povratak auto industrije u Bugarsku preko Kine

06.12.2014

Opel KARL

04.12.2014

Ford Mondeo

02.12.2014

Tehnologija

27.11.2014

Mitsubishi XR-PHEV koncept

26.11.2014

Opel Adam S

20.11.2014

Kia slavi jubilej

20.11.2014

Inovacije iz Volkswagena

15.11.2014

Fiat 500x

14.11.2014

Novi modeli na Euro NCAP testu... Tekst sa video prilogom!

12.11.2014

Sajam motocikala EICMA Milano

11.11.2014

BMW XDrive Experience

07.11.2014

Benzin vs Dizel

04.11.2014

Sajmovi: Auto e Moto d’Epoca Tekst sa video prilogom!

03.11.2014

Zimski pneumatici

01.11.2014

BMW X5M & X6M Tekst sa video prilogom!

31.10.2014

U susret VN SAD

30.10.2014

Plavi koridor!

28.10.2014

Nissan GT-R Nismo

25.10.2014

Mercedes GLA 45 AMG u Brabusovoj izvedbi

23.10.2014

Mondial de l’Automobile 2014

20.10.2014

Transferi u F1 su pred nama

18.10.2014

2015 Renault Espace

16.10.2014

F1 Déjà vu Tekst sa video prilogom!

14.10.2014

Tariranje 2014. Jeep Cherokee

14.10.2014

Fiat Abarth 695 SS Tekst sa video prilogom!

13.10.2014

Staza u Sočiju Tekst sa video prilogom!

11.10.2014

Suzuki Vitara

09.10.2014

Fića skup

08.10.2014

Kiša na VN Japana

07.10.2014

INTERMOT 2014.

06.10.2014

Honda Civic Type R

01.10.2014

Formula1

29.09.2014

Kupovina automobila

27.09.2014

Tehnologija

26.09.2014

Nova Opel Corsa

22.09.2014

Mercedes B klase

20.09.2014

Ferrari

17.09.2014

Najnebezbedniji automobili u istoriji

15.09.2014

Mercedes-Benz AMG GT Tekst sa video prilogom!

13.09.2014

Aktuelna dešavanja u „najbržem cirkusu na svetu“

10.09.2014

Chrysler otkrio unapređenja za 2015.

09.09.2014

Automobilske marke koje muškarci najviše vole

06.09.2014

Land Rover Discovery Sport 2015 Tekst sa video prilogom!

05.09.2014

Pred VN Italije Tekst sa video prilogom!

04.09.2014

Volvo XC90 Tekst sa video prilogom!

02.09.2014

Mali Renault, dugogodišnji igrač u promenama u društvu

01.09.2014

Kriza u Rusiji

30.08.2014

Dodge Charger Tekst sa video prilogom!

20.08.2014

Zvezde malih ekrana?

19.08.2014

Šta je vozio Gagarin

14.08.2014

Šef Fiat/Chryslera želi deo finansijskog „kolača“ koji pripada snabdevačima originalnih delova

12.08.2014

3 strane Kopa

08.08.2014

Mercedes-Benz S 600 Guard

07.08.2014

Testiranje bezbednosti vozila Tekst sa video prilogom!

01.08.2014

Šta i kako kada vam se slomi staklo na automobilu

31.07.2014

Porsche Cayenne

26.07.2014

PR: Rally Baja Aragon 2014

24.07.2014

Lexus NX 2015

22.07.2014

Novi smart fortwo & forfour Tekst sa video prilogom!

19.07.2014

II. NAVIGATIONRALLY 2014.

18.07.2014

Opel Corsa

18.07.2014

Renault Megane RS 275 Trophy

14.07.2014

Groblje automobila

11.07.2014

Lexus IS

05.07.2014

Pred VN Velike Britanije Tekst sa video prilogom!

03.07.2014

Staze koje su odnele najviše života u istoriji

02.07.2014

Rolls-Royce Ghost V-Specification

01.07.2014

Goodyearovih deset najvažnijih saveta za vožnju kad putujete na odmor

28.06.2014

Mercedes Benz 300 SDL -1986 Tekst sa video prilogom!

26.06.2014

VN Austrije

23.06.2014

Cigarette Racing 50 Vision GT Concept

19.06.2014

24 časa Le Mana

16.06.2014

Tesla Motors oslobodio svoje patente

15.06.2014

Interstellar

14.06.2014

Popravka auto stakala

13.06.2014

Novi BMW Serije 4 Gran Coupe

11.06.2014

Ford B-Max 1.0 Trend EcoBoost vs Fiat 500L 1.4 Nacionale vs Opel Meriva 1.4 Active XER

07.06.2014

Volkswagen Scirocco

06.06.2014

FIĆA SKUP 2014. – MINHEN

04.06.2014

Brzinomeri

30.05.2014

Srebrne strele

29.05.2014

Mercedes C klasa karavan („Estate“)

26.05.2014

Transferi za 2015. o kojima se „šuška“

24.05.2014

Rezvani Beast

23.05.2014

Bavarci nezadrživi

19.05.2014

BRABUS 850 6.0 Biturbo

15.05.2014

Mini Paceman GoalCooper

13.05.2014

U sećanje na Ajrtona Senu Tekst sa video prilogom!

12.05.2014

VN Španije 2014

10.05.2014

Najčudniji avioni u istoriji

07.05.2014

Uredba Vlade

05.05.2014

Vozni park komunističkih državnika

02.05.2014

BMW Vision Future Luxury

30.04.2014

9. Jeep i prijatelji Vrele Gume Off Road

25.04.2014

Peking 2014

24.04.2014

VN Kine

17.04.2014

Ferrari LaFerrari XX

16.04.2014

Red Bull Air Race World Championship

15.04.2014

Ford Focus Sedan

10.04.2014

BMW serije 4 Gran Coupe

04.04.2014

F1 Top Ten

02.04.2014

Obrum PL-01 Tekst sa video prilogom!

01.04.2014

Novitec Torado Lamborghini Aventador NL2

29.03.2014

Neobična pravila u saobraćaju

28.03.2014

Mazda motori

25.03.2014

Budućnost saobraćaja

25.03.2014

Ilegalni taksista

23.03.2014

Limuzina američkog predsednika

22.03.2014

Mini

12.03.2014

MTM

08.03.2014

Registar MUP Srbije

01.03.2014

Novoregistrovana vozila u 2013.

27.02.2014

Mazda3 Sedan 2.0i 120 KS Challenge

26.02.2014

SAAB 9000 Aero Tekst sa video prilogom!

22.02.2014

Pontonski čamac PrinceCraft Vogue 25SE Tekst sa video prilogom!

15.02.2014

1989 Porsche Panamericana Concept

13.02.2014

Limuzina za rastanak

13.02.2014

Bolidi 2014

07.02.2014

Osvrt na sajam automobila u Beču

03.02.2014

Opel 4x4

03.02.2014

Mercedes S600

25.01.2014

Audi Museum Mobile - drugi deo

22.01.2014

Ford Shelby GT350CR

20.01.2014

Prodaja automobila u regionu za 2013. English version

18.01.2014

Kacige Sebastiana Fetela

17.01.2014

Audi Museum Mobile - prvi deo

15.01.2014

Digitalizacija automobila

13.01.2014

Vrele Gume ispred Top Geara

11.01.2014

Honda S660 Concept

05.01.2014

Restauracija: Opel Kadett C GT/E 1900 Tekst sa video prilogom!

03.01.2014

Caterham Seven 160

02.01.2014

Sa letnjim pneumaticima nema odštete!?

30.12.2013

Audi planira da svrgne BMW

28.12.2013

Saab 9-3 Viggen

24.12.2013

Nissan BladeGlider Concept

16.12.2013

Cadillac Escalade

13.12.2013

Jaguar C-X17 Concept

11.12.2013

Nissan Nismo GT-R

10.12.2013

Limitirane serije nelimitiranih cena

07.12.2013

Ferrari Racing One 458 Competition

05.12.2013

Ford Mustang

05.12.2013

1931 Bugatti Royale Kellner Coupe

04.12.2013

Renault Initiale Paris Concept

03.12.2013

Muzeju tehnike u Beču

02.12.2013

BMW Concept Active Tourer Outdoor

30.11.2013

Bosch

26.11.2013

Valentino Rossi na Monza Rally Show

26.11.2013

1982 Zastava 750 SL Tekst sa video prilogom!

23.11.2013

Pravilnik o zimskim gumama ipak jasan vozačima

22.11.2013

Saab

18.11.2013

Red Bull, gazirano piće koje pokreće najbrže bolide na svetu

16.11.2013

Električni automobil, budućnost ili zabluda auto industrije?

15.11.2013

Peter Schreyer Tekst sa video prilogom!

14.11.2013

Monster Energy Gymkhana GRiD Tekst sa video prilogom!

11.11.2013

RUSH

09.11.2013

Oldtimer - Show, Budapest

06.11.2013

PSA koncern

02.11.2013

Elon Musk

26.10.2013

PGO Cevennes

23.10.2013

Kinesko tržište

19.10.2013

Toyota i-Road u proizvodnji 2014.

13.10.2013

Prodaja automobila u Srbiji u odnosu na prethodnu godinu

11.10.2013

Fiat Amerika

08.10.2013

Velodrom Budimpešta

03.10.2013

Ferrari SP12 EC

26.09.2013

Hrčak za volanom kamiona Tekst sa video prilogom!

25.09.2013

YU AMK Veteran

23.09.2013

Promalja li se sunce iza crnih oblaka auto tržišta?

12.09.2013

10 najisplativijih

08.09.2013

Opel

05.09.2013

Yugo 45 Tekst sa video prilogom!

01.09.2013

Tesla Model S

29.08.2013

Intervju sa CORRADO LOPRESTOM

27.08.2013

Jeep Cherokee

26.08.2013

Bentley Flying Spur

14.08.2013

Trendovi boja automobila

11.08.2013

Mobilni telefoni u vožnji

02.08.2013

Rolls-Royce Wraith

31.07.2013

SAAB

18.07.2013

Spyker B6 Venator Concept

09.07.2013

FIAT 500L Living i 500L Trekking

07.07.2013

Infiniti Q50

26.06.2013

BMW Lusso Gran Coupe

23.06.2013

Oldtimer Klub Beograd

20.05.2013

Bad Homburg

15.05.2013

Boschert B300

29.04.2013

Baterije budućnosti?

19.04.2013

Muzej saobraćaja u Bratislavi

04.04.2013

Sretenjski Off Road karavan 2013

28.03.2013

SOMFY

21.03.2013

Statistika prodaje

17.03.2013

Ford EcoSport

12.03.2013

MQB platforma

08.03.2013

Toyota Auris Touring Sports

22.02.2013

Istorija Toyote Corolle

12.02.2013

Consumer Reports Tekst sa video prilogom!

08.02.2013

2012 Dartz PROMBRON Aladeen Edition

05.02.2013

Ford Transit/Tourneo Custom

29.01.2013

BMW Concept Serije 4

08.01.2013

Peugeot 2008 Concept

06.01.2013

Fiat Linea Tekst sa video prilogom!

04.01.2013

Honda CR-V

03.01.2013

Lamborghini Urus

31.12.2012

RRRolipop muzej - Eggenburg, Austrija

24.12.2012

HOFMANN - AUTOSERVISNA OPREMA

17.12.2012

Završetak oldtajmer sezone u Nemačkoj

10.12.2012

Deset stvari koje morate znati o gumama

08.12.2012

2013 Toyota RAV4

30.11.2012

Oldtajmer muzej – Bavarska

27.11.2012

Hydra Schmidt Coupé

14.11.2012

Hiperprodukcija

11.11.2012

75 godina Toyote

04.11.2012

Peugeot 4008/Citroen C4 AirCross

03.11.2012

1976 Chrysler New Yorker Brougham

30.10.2012

Blue Corridor 2012 Rally

27.10.2012

Opel Mokka

25.10.2012

Oldtajmer skup Beograd

19.10.2012

Nova Opel Cascada

18.10.2012

Opel Olympia

05.09.2012

Mercedes-Benz 170 SCB

27.08.2012

Volvo kaskaderska akrobacija

24.08.2012

10. skup moto kluba „CLASSIC WHEELS“ u Futogu

17.08.2012

Seat Leon

27.07.2012

Renault Clio IV

11.07.2012

Tržište polovnih automobila

07.07.2012

Opel rođendanska žurka na Hungaroringu

02.06.2012

Oldtimer Expo - Budimpešta 2012

02.05.2012

Oldtimer Expo 2012

27.04.2012

Udruženje istoričara automobilizma

26.04.2012

Downsizing

14.03.2012

Goodyear

05.01.2012

Muzej oldtimera

29.12.2011

Most kod Beške

05.11.2011

Porsche 959 Tekst sa video prilogom!

04.11.2011

Albert Biermann, šef odseka za razvoj BMW-a

21.10.2011

Audi A6 Avant / BMW 5 Touring / Mercedes E220 Estate

14.10.2011

BMW M3 E36

10.10.2011

VW i ekologija English version Tekst sa video prilogom!

21.09.2011

Salon automobila u Frankfurtu

13.09.2011

Rezerve nafte veće nego što se misli Tekst sa video prilogom!

21.07.2011

Devetostepeni menjač

10.06.2011

BMW serije 8

03.06.2011

Alternativna goriva

21.05.2011

Audi A6 2.0 TDI vs BMW 520d vs Mercedes E220 CDI

05.05.2011

BMW Innovation Days 2011 Tekst sa video prilogom!

23.04.2011

5 neverovatnih inovacija Mercedes-Benza

20.04.2011

Najjeftiniji automobili na svetu

12.04.2011

Najskuplji svetski automobili Tekst sa video prilogom!

04.04.2011

Film Tekst sa video prilogom!

31.03.2011

Audi A6 vs Mercedes E klase vs BMW serije 5 English version Tekst sa video prilogom!

18.02.2011

McLaren MP4-12C Tekst sa video prilogom!

17.02.2011

Tehnologija

03.02.2011

Novi momenti u slučaju 'registarskih tablica'

03.02.2011

Ford Focus vs VW Golf vs Opel Astra

19.01.2011

Intervju - Karl Lagerfeld English version

04.01.2011

INTERVIEW - Vladimir Rebić, zamenik Načelnika Uprave saobraćajne policije

21.12.2010

Prodaja

16.12.2010

MICHELIN Alpin 4 Tekst sa video prilogom!

15.12.2010

Koliko verujete automobilskim novinarima? English version

30.11.2010

Saobraćajna dokumenta

16.11.2010

Zimska oprema

04.11.2010

Zatamnjivanje stakala

25.10.2010

Mercedes-Benz 500 E Tekst sa video prilogom!

18.10.2010

Salon automobila, Pariz 2010 - Komentar English version

10.10.2010

Prominent woman entrepreneurs

24.09.2010

Automechanika 2010

20.09.2010

Ekskluzivno Tekst sa video prilogom!

17.07.2010

Mercedes SLS E Cell Tekst sa video prilogom!

08.07.2010

Alfa Romeo – prvih 100 godina

05.07.2010

Ekskluzivno

24.06.2010

Zanimljivost Tekst sa video prilogom!

18.06.2010

Jeep Club Srbija Tekst sa video prilogom!

15.06.2010

Most na Beški

08.06.2010

Poređenje

07.06.2010

Akcija

26.04.2010

Hibridna vozila

07.04.2010

Humanost

07.04.2010

G-Couture, samo za odabrane

06.03.2010

F1 - 2010

15.02.2010

Lorinser

13.02.2010

„Gazela“ naša nasušna

02.02.2010

BMW C1-E Tekst sa video prilogom!

26.01.2010

F1 na vodi

05.01.2010

Carine

15.12.2009

Audi A8

04.12.2009

Lizing

02.12.2009

Nauka u službi frizure

20.11.2009

Aston Martin Rapide

21.10.2009

BMW Z4 by AC Schnitzer

26.09.2009

Nautika

08.09.2009

Porsche Panamera S (4S)

02.09.2009

Prva vožnja Mazdaspeed 3

25.08.2009

Polovni automobili

10.07.2009

Zakon o bezbednosti u saobraćaju

05.06.2009

Aerodinamika

22.05.2009

WorldFirst Racing

15.05.2009

GT2 i GT-R

30.04.2009

Buffalo
22.12.2010 09:37
12
5

Sve to lepo zvuci kada se ovako napise! Pitanje je samo koliko se na pravi nacin sprovodi u praksi?

Аврам
27.12.2010 20:37
13
2

Закон је добар али наша Полиција није доибро обучена и опремљена да га у потпуности спроведе.Друго:О каквој безбедности говоримо у једној земљи где се још баца РИЗЛА(млевени камен)по путевима у зимским условима.Она је гора од снега јер кола клизају као на леду.Затим:уништава асфалт,каросерију и лак на возилима,подове по објектима јер се уноси на обући и остаје преко целе године поред банкине и тако смањује коловозну траку а уједно и ствара прљавштину и ругло.Боље ако немате довољно соли само очистите снег и немојте ништа да бацате.

don
28.12.2010 03:30
11
3

I sta vredi cela ova prica kad jedan policajac saobracajac prima 35.000 dinara platu? Haha...
Prosto ne znam da li je ta cinjenica tuzna ili smesna?

%
30.12.2010 10:16
8
4

Nisu samo problem plate policajaca vec i nas zdravstvenih radnika. Recimo, moja sa profesurom i dezurstvima ne prelazi 65.000!!!!
Dakle, korupcija je najsnaznija upravo tamo gde primanja nisu adekvatna.

don
30.12.2010 20:50
9
1

Upravo tako. Kad ti nemas para za dostojanstvo, na sve si spreman. Hteo to neko da prizna ili ne.


darko karic
08.1.2011 18:08
1
2

jedno pitanje za novi zakon.Da li sme da se vozi auto koji ima zatamljena stakla folijom,a nema za to atest?

djura
14.1.2011 09:56
2
0

Darko,pobogu,pa pismen si,valjda,pa izadji na sajt ministarstva pa procitaj.
Nemoj verovati tudjim komentarima.

Урош
17.1.2011 14:06
2
1

Наши Полицајци су необучени ,неписмени са великим стомацима које сам виђао да ручају на хаубама својих службених возила.

Pošaljite komentar:

Molimo vas da pre slanja komentara pročitate sledeće uputstvo:
Redakcija zadržava pravo izbora komentara koji će biti objavljeni, kao i pravo skraćivanja komentara.
Anonimni komentari se ne objavljuju.
Komentari koji sadrže vređanje, nepristojan govor, rasnu i nacionalnu mržnju kao i netoleranciju svake vrste neće biti objavljeni. Govor mržnje ne tolerišemo.
Zbog ograničenog prostora, komentare koji predstavljaju komentar drugih (već objavljenih) komentara ne objavljujemo, kao ni polemike između komentatora. Molimo vas da u svrhu diskusije i polemike koristite naš Forum.
Pre pisanja samog komentara, molimo vas da izaberete tačan tekst na koju se odnosi komentar. Komentari koji sadržajem ne korespondiraju sa tekstom sa koje su poslati neće biti objavljeni.
VRELE GUME ne odgovara za sadržaj objavljenih komentara. Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne predstavljaju stavove redakcije.

Vaše ime:


Vaš komentar:Anti-spam-kod:
Kako bi bili sigurni da ste osoba, a ne robot-spamer, molimo Vas da u donje polje unesete kod sa slike: